Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejsze wspomnienie świąteczne”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Najpiękniejsze wspomnienie świąteczne” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Zuzanna Guba – simplesmall z siedzibą na ul. Grójeckiej 23, 05-660 Warka, posiadająca NIP 7972070233 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/simplesmall.sklep/ (zwanej dalej “Fanpage”)

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Polski.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w

Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację.

c. wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym wymaganego zadania, wyrażając tym samym chęć wzięcia udziału w Konkursie

3. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2020 godz. 12:00 do 13 grudnia 2020 godz. 12:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon podarunkowy w postaci kodu zniżkowego na kwotę 100 zł do wykorzystania w sklepie www.simplesmall.pl. Kod zniżkowy obniża wartość zamówienia o 100 zł. Jeśli zamówienie wynosi mniej, niż 100 zł, pozostała kwota nie jest zwracana.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Każdy uczestnik wyrażający chęć wzięcia udziału w Konkursie zobowiązany jest wpisać w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage Simplesmall odpowiedź na pytanie: „Jakie jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie świąteczne?”

2. Zwycięzcę konkursu wybiera organizator, kierując się kreatywnością i pomysłowością nadesłanych zgłoszeń.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

4. W celu wykorzystania Nagrody, Zwycięzca korzysta ze sklepu dostępnego na stronie www.simplesmall.pl

5. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Zwycięzca ma na wykorzystanie Nagrody 6 miesięcy od dnia przekazania Nagrody.

11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Najpiękniejsze prezenty świąteczne” lub  mailowo na adres info@simplesmall.pl

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.